Enternasyonalist Komünist Birlik

E.K.B.

Warning! New postal adress:
BP33 - Anderlecht Autonomie - 6a, rue de l'Autonomie - 1070 Bruxelles - BELÇİKA

< homepage

İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Arapça
Çekçe
Almanca
Yunanca
Macarca
Kürtçe
Portekizce
Rusça
Türkçe
Çince
İtalyanca
Sırpça-Hırvatça
İsveççe

Contact:

info [at] gci-icg [dot] org

Read also:

Materials of Direct Action

Yenilikler?

Dergimizin türkçe birinci sayısı çıktı

KOMÜNİZM

Ücretli emeğin ortadan kaldırılması için proletarya diktatörlüğü

Enternasyonalist Komünist Birlik'nin (EKB) Türkçe merkezî yayın organı

Biz kimiz? Birliğimizin temel çizgileri...

Komünist bir örgüt, - bir avuç militanın onu oluşturmak için ortaya koyduğu öznel çabalarının bir ürünü olmasından da önce - proletaryayı karşı konulmaz bir biçimde sınıf olarak oluşmaya, burjuva toplumun bütün partilerinden farklı bir parti, bir güç olarak örgütlenmeye iten tarihsel zorunlulukların sonucudur. Zaman ve mekanda komünist bir gruplaşmanın yaratılmasında somutlaşmış olan azınlık proleterlerin örgütleyici çabaları, bir hareket (akım) olarak komünizm ve onun tarihi partisi tarafından, yani bir program biçiminde yoğunlaşmış önceki mücadele tecrübelerinin oluşturduğu ortak bir bellek tarafından belirlenmiştir asıl olarak. Birliğimizin doğuşu da söz konusu tarihi zorunlulukların sonucudur, bu bağlamda ele alınmalıdır.

Enternasyonalist Komünist Birlik 1978'den beri mevcuttur.

Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Macarca, Kürtçe ve Portekizce merkezi dergiler yayımlamaktayız. Aynı şekilde Yunanca, Farsça, Rusça, Sırpça ve Türkçe bazı metinler de yayınlarımız arasındadır.

Küçük birliğimiz hiçbir ulusal niteliğe (gerçekliğe) sahip değildir; ne de herhangi bir ülkeye bağlıdır; hiçbir ulusun tarihini kendisine temel almaz.

Başlangıçta, çok farklı mücadele tecrübeleri ve bu mücadelelerin yenilgileri üzerine olan düşüncelerden hareketle ortak siyasi yönlerimizi koymayı isteyen çeşitli kıt'alardan ve farklı diller konuşan bir avuç militanın merkezileşmesi gerçekleştirildi. Daha sonra geçmiş tecrübeleri yeniden sahiplenerek, hep birlikte demokrasiyi, yasalcılığı, parlamentarizmi, sendikalizmi eleştirerek... kapitalizmin bütün dışavurumlarıyla (ifadeleriyle) sürekli daha fazla kopuşu ifade eden programatik bir tezler bütünü ortaya koyma düzeyine geldik.

Kapitalizmden kopuşlarımızın siyasi içeriğinin ortak olması nedeniyle, tartışma ve polemiklerimizi ortak örgütleyici bir yapıda sürdürmeyi seçtik ve kendimizi "Enternasyonalist Komünist Birlik" olarak tanımladık.

"Birlik": Böylesi bir birliği oluştururken, devrimci proleterlerin bir güç olarak örgütlenme, parti olarak merkezileşme tarihi iradesini bir kez daha ortaya koymuş olduk yalnızca. Eğer bugün kendimizi "parti" olarak ilan etmiyorsak, bu, dünya proletaryasının bir sınıf olarak gerçek oluşumunun falan ya da filan kendinden menkul bir "parti"den bağımsız olduğunu bildiğimiz içindir; söz konusu gerçek oluşumun burjuvaziye, devlete, sermayeye toplumsal olarak meydan okumada niteliksel bir sıçrama olduğunu bildiğimiz içindir. Bir başka ifadeyle, bugün kendimizi komünist hareketin (akımın) bir bölüngüsü olarak kabul ediyoruz; proletaryanın merkezileşmesinin uluslararası çekirdeği olarak var olmaya çalışıyoruz; ve Dünya'da var olan mücadele topluluğunu merkezileştirmek isteyen öncü azınlıkların çabalarına bu sıfatla katılıyoruz.

"Komünist": Burjuvazinin bütün bölüngüleri (ister Paris Komünü'nün azılı düşmanları olan versaylılar olsun, ister faşistler, cumhuriyetçiler, stalinciler, liberaller, her türden muhafazakarlar, isterse de kemalistler olsun) tekrar tekrar ortaya çıkarak kapitalist dünyayı rahatsız eden bir hayalete (komünizme), tarihin hangi döneminde olursa olsun, çullanıp saldırmışlardır. Ama devrimciler, tarihsel gerçeklerin tersine formüle edilmiş sürekli tahrifatların ve hakaret furyalarının kendilerini etkilemesine asla izin vermediler... ne küçük birliğimiz, ne de öncellerimiz. Yani kendisi için tutkuyla mücadele ettiğimiz komünizm hala ufkumuzdur, hedefimizdir. Ve komünistler olarak kapitalist felaket karşısında, paranın ve karın diktatörlüğü karşısında, yaşam koşullarımızın sürekli kötüleşmesi karşısında... bu ölüm dünyasının, özel mülkiyetin, devletin, insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. İnsani faaliyetin gelişebilmesinin biricik alanını oluşturan şeylerin ve zamanın serbestçe kullanıldığı sınıfsız, paranın ve ücretli çalışmanın olmadığı bir topluluğun gerekliliğinde, geçmişteki ve bugünkü yoldaşlarımızla birlikte, ısrar ediyoruz.

"Enternasyonalist": "Komünist" sıfatını yinelediğimizin bilincinde olarak kendimizi gene de "enternasyonalist" diye niteliyorsak eğer, bu, bir akım bir hareket olan komünizmin doğuşundan bu yana ülkeyi, ulusu, ulusal mücadeleyi dışladığı olgusu üzerinde ısrar etmek içindir her şeyden önce. Birliğimiz için bu, doğrudan uluslararası düzeyde örgütlenmeye çalışmış olmamız olgusuyla kendini gösterir. Sonrasında "enternasyonal" boyutlara açılmak amacıyla başlangıçta "ulusal bir parti"de örgütlenmedik. Her zaman hareketin genel çıkarlarını ele alan, proletaryanın kapitalist dünya tarafından sömürülme koşullarının benzerliğini saptayan ve bütün bu koşullardaki ortak yanlarını (sermayenin, proletaryanın ve böylece komünizmin gerçekleşme koşullarının dünya ölçüsünde gerçekliğini) öne çıkaran, farklı dillerde, merkezi bir yayın organı oluşturduk öncelikle. Bir başka açıdan "enternasyonalist" sıfatı, "sosyalist" denilen kızıla boyanmış kapitalizmle komünizmi bugün hala birbirine karıştıran hakim ideolojiye kapıları sonuna kadar açan sözde devrimci şu veya bu ulusa az ya da çok utanç verici destekleriyle komünist kılığına bürünmüş karşı-devrimci çeşitlemelerin (stalinciler, troçkistler, maocular, bordigacılar...) maskesini düşürmemize yaramaktadır aynı şekilde.

Böylece Enternasyonalist Komünist Birlik olarak, 20 yılı aşkın bir süredir, uluslararası tartışmalarımızı sürdürmeyi seçmiş bulunuyoruz. Tarihimizi (komünist programı) yeniden sahiplenmek için çalışmalarımızı, doğal olarak, sınıfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği kapitalizmden kopuşun en yüksek dönemi üzerine odakladık: 1917-1923 uluslararası devrimci kabarış dönemi. Nedeni oldukları kollektif çalışma ve tartışmaların tanığı dergilerimizdeki pek çok metinde, önsel düşünceler olmaksızın, sözkonusu dönemde Rusya, Almanya, Macaristan, Amerika vs, gibi ülkelerdeki devrim ve karşı-devrimden dersler çıkarılmaya çalışılır.

"17-23" dönemi üzerine olan söz konusu uluslararası tartışmaların merkezileştirilmesinin de ötesinde, dergilerimiz hakim düşüncelere karşı mücadele eder ve bütün sorunlarda belirli bir tavır alırlar: bilimin, ücretli çalışmanın, iktisadın, felsefenin eleştirisi; devlete karşı metinler, sınıfımızın tarihi metinlerinin yeniden yayımlanması, güncel olaylara ilişkin alınmış tavırlar, tarihsel tartışmalar vs...

Besbelli ki, tarihten çıkardığımız derslerin özünü, hele hele çeşitli konulardaki tavırlarımızın içeriğini burada betimlemek imkansızdır. Ama dergilerimiz, metinlerimiz, bildirilerimiz vs, aşağıda sıralayacağımız şu ana başlıklar altında bu betimlemeyi yeterince yaparlar:

  • Komünizm (sınıfsız toplum), açıktır ki tarihin sonu anlamına gelmez; tersine insan türünün bilinçli tarihinin başlangıcı demektir.
  • Kapitalizm, evrensel özü ve sınıfsal karşıtlıkları basitleştirmesiyle, kendi yok oluşunun böylece komünizmin gerçekleşmesinin koşullarını ve bunları ona zorla dayatacak olan toplumsal gücü (proletaryayı) yaratır aynı zamanda.
  • Sınıfımızın devrimci diktatörlüğü, bütün devleti yok edecek ve iktisadi değer diktatörlüğünün yeniden kurulmasını hedefleyen bütün çabaları engelleyecektir.
  • Demokrasi, kapitalist hakimiyetin herhangi bir biçimine indirgenemez; gerçekte burjuva diktatörlüğünün özünü oluşturur.
  • Komünist hareket (akım) bütün "sağ" veya "sol" burjuva partilere, partamentarizme, sendikalizme ve toplumsal barışı koruyan bütün güçlere karşı koyar, muhaliftir.
  • Komünist olumlama, güncel toplumun tamamının olumsuzlanmasıdır; özel mülkiyetin, paranın olduğu kadar... aynı şekilde ücretli çalışmanın, okulun, ailenin, bilimin de olumsuzlanmasıdır.
Katkılarımızın bütünsel bir görünüşünü vermek amacıyla İspanyolca ve Fransızca yayınlanan dergilerimizde yer alan metinlerin genel bir fihristini de yayımlamış bulunuyoruz. Bu broşür, belirttiğimiz adreslerden (posta kutusu veya e-mail) istenip temin edilebilir.

Düzenli çıkan merkezi yayınlarımız dışında, 1989'da "Programatik Yönelim Tezleri"mizi de yayımladık (İspanyolca, Fransızca ve Arapça); İngilizce basımı 1999'da çıktı. (*) Bu tezler, 1978'deki başlangıcımızdan bu yana sürdürdüğümüz uluslararası tartışmalarla komünist eleştiriyi sentezleme çabasıdır. Bizim için söz konusu olan bilmem hangi kutsal metnin bilmem kaçıncı baskısını hazırlamak değildi; ama başlatmış bulunduğumuz sürekli programatik yenileme kollektif çalışmasının bir anını, bir "fotoğraf"ını sunmaktı, önermekti. Kur'an gibi her türden "kitab-ı mukaddes" düşmanı olarak böylesi bir belgeyi sunarken tek endişemiz, kapitalist toplumdan komünist kopuş eyleminin, her seferinde daha açıkça sınırlarını bulabilmektir. Tezlerimiz, kurulu düzenin yıkılışının gerçek hareketini ifade etmeye çalışır; yani açıktır ki, onlar bitmiş ve tamamlanmış değildirler; ve devrimin devletsiz, sınıfsız, parasız bir yaşamın hazlarını uygulamaya koyacağı (yani onları gün ışığına çıkaracağı) güne kadar, bu tezler, hep tamamlanmamış olarak kalacaktırlar.

Sekterlik, alışılagelmiş toplumsal barış dönemlerinin ayırdedici bir özelliğidir... öyle ki, her şeyin bölünmesi ve herkesin birbiriyle savaşması üzerine eksenlenmiş bir toplumun çılgın rekabetçi mantığından, bizzat militan gruplaşmalar bile zorlukla kaçıyor. Güncel zorlukların bilincinde olarak ve sekterliğe karşı mücadele etmek için uluslararası mücadele topluluğu çerçevesinde sürekli olarak ortak yanlarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz (iç tartışmalarımızda olduğu gibi).

İnsanın insan tarafından sömürülmesi üzerine temellenmiş bir dünyayı reddedenlere, metinlerimizi sahiplenenlere, onları çoğaltıp dağıtanlara ve dergilerimizi kendi dergileri gibi benimseyenlere yine aynı şekilde sesleniyoruz... kollektif çalışmaların ürünü metinlerimiz, özel olarak hiç kimsenin malı değildir; bu yazılar, kendi sömürülme koşullarını böylelikle de bütün sınıfları ve bütün sömürüyü ortadan kaldırmak için mücadele eden, yaşayan bir sınıfın malıdırlar.

Tıpkı bizden önceki devrimciler gibi... devrimci propagandanın, kollektif örgütlenmenin, proğramsal derinleşmenin ve ajitasyonun vazgeçilmez aracı olan basınımızı koruyup sürdürüyoruz.

Tek dileğimiz, devrimin ve karşı-devrimin alanlarını iyice belirlemek, aynı şekilde, tarihsel bir güç olarak oluşmak ve devrimci bir yönetimle cihazlanmanın mücadelesini sürdüren sınıfımızı her zaman daha içten desteklemek amacıyla, metinlerimizin - tartışarak, eleştirerek, farklı yaaklaşımlarla kıyaslayarak - militanca okunmasıdır.
(*) Programatik Yönelim Tezleri'nin Türkçe baskısı da önümüzdeki aylarda çıkacaktır.

Okuyucuya

Yoldaş, böylesi bir dergi, sempatizanlarının ve okuyucularının etkin katılımı olmaksızın komünist eylemi örgütleme, yönlendirme görevini hakkıyla yerine getiremez. Devrimci mücadelenin gerçek bir aracını oluşturmakta yapılacak maddî, kuramsal, eleştirel bütün katkılar bize yapılmış bir yardımdır.

Yoldaş bu malzemeyi kullan. Bunlar hiç kimsenin malı değildir; bizzat kendi ücretliliğinin koşullarını, böylece de bütün sömürüyü ve bütün sınıfları ortadan kaldırmak için mücadele eden, yaşayan bir sınıfın birikmiş tecrübeleridir, ortak malıdır. Bu yazıları çoğalt, dağıt, onları başkalarıyla tartış...

Burada belirlenmiş olan tavırlarımız eğer seni ilgilendiriyorsa, eğer onlar üzerinde tartışmak istiyorsan... bizimle birlikte çalış; aşağıdaki adreslere yazarak (grubun adını belirtmeksizin) Enternasyonalist Komünist Birlik'le ilişkiye geç:

BP33 - Anderlecht Autonomie - 6a, rue de l'Autonomie - 1070 Bruxelles BELÇİKA

Email: info [at] gci-icg [dot] org

Not: bize göndereceğin mesajların kolayca okunabilmesi için, önce oları Internet dışında "F-Klavye" kullanarak yaz ve R.T.F. formasını kullandığın ayrı bir dosyaya kaydet. Daha sonra bu dosyayı (varsa başka belgeleri de aynı biçimde) "attach files" olarak mesajına ekle ve gönder.

Our last publications:


KOMÜNİZM №2
(Mayıs 2010)
EKB'nin Türkçe merkezî yayın organı
| PDF |

Dergimizin:

Programatik Yönelim Tezleri - Broşür dizisi №1 | PDF |

Drafts & Translations

Materials of Direct Action