Le a kapitalista háborúval! Le a kapitalista békével!

* * *

A háború már a szomszédban van. A magyar és a jugoszláv kormány, a NATO és az UCK, Clinton és a pápa... egyaránt arról próbál minket meggyőzni, hogy ez a háború - és általában minden háború - csupán véletlen, meglepő rendellenessség, pillanatnyi fennakadás a demokratikus világrendben, néhány őrült elme gonosz szüleménye. Ők mind-mind a békéért harcolnak...

A békéről beszélnek - és háborúba hajtanak minket!

A háború ugyanis nem valamiféle gonosz véletlen, nem fatális tévedés. Éppen ellenkezőleg. A kapitalizmus lényege, működésének egyik alapja éppen a különféle résztőkék egymás ellen vívott állandó gazdasági háborúja: "mindenki harca mindenki ellen". A tőke lényegéből fakadóan imperialista: lételeme a hódítás, az újabb piacok megszerzése. Szükségszerű a háborús gócok kialakulása. És a tőkés frakciók harcában mindig a proletárok húzzák a rövidebbet. A háború mindennapjainkaban is folyik: amikor munkára kényszerítenek bennünket, amikor egyre nehezebb puszta létünk fenntartása... Időnként azonban a kapitalista "béke" háborúját a nyílt háború váltja fel.

A háború mindig a proletariátus érdekei ellen folyik!

Mit is jelent ez a mindennapokban?
- halál a frontokon és a lövészárkokban...
- halál a hadifogoly-táborokban...
- halál a menekülttáborokban, az úttalan utakon, a jeltelen tömegsírok szélén...
- halál otthon, a lebombázott házak romjai alatt...
- sorozások, mozgosítások... hogy rákényszerítsenek minket egymás lemészárlására, proletártestvéreink legyilkolására a tőke érdekében...
- a munkakényszer bevezetése, a munka militarizálása, intenzitásának fokozása...
- éhínség, nyomor, árdrágulás, áruhiány...

Ez a valóság, amely tisztán megmutatja, hogy a háború a proletariátus, annak érdekei és harcai ellen folyik. A jelenlegi háború csak egy újabb epizód azon támadások sorában, amelyeket az egész világot behálózó kapitalista Állam a proletariátus ellen intéz. Ez az x-edik háború sem más, mint a kizsákmányolás kapitalista világának legtisztább terméke.

A jugoszláviai háború egy újabb lépés a még általánosabb háború felé, mivel "elfogadtatja" (terrorista módszerekkel és állandó zsarolással) azt a tényt, hogy a háború "természetes" megoldása a társadalmi válságoknak. A proletárok többsége ma még passzívan szemléli a tévéképernyőn a mészárlásokat. Mivel a válság "természetes", a munkanélküliség, a nyomor és mindenféle áldozathozatal is "természetessé" válik. Már nem lázadsz, és kezded elfogadni, hogy feláldozd magad. Így aztán hamarosan a frontra induló vonaton találod magad!

Ez nem meglepő, hiszen ma a proletariátus többsége, különösen Európában, a hazafiság és olyan egyéb burzsoá ideológiák foglya, mint például a pacifizmus, az antiimperializmus vagy az antifasizmus (melyek mind a demokráciának, a tőke társadalmi rendjének védelmezői). A nemzetközi proletariátus ma még nem képes saját kommunista programjával megerősíteni forradalmi lényegét - felismerni saját céljait és eszközeit.

Amíg csak passzív fogyasztói és nézői vagyunk saját nyomorúságos életünknek, amíg "hasznos idióták" maradunk, addig minden megtörténhet velünk. A mai jó állampolgárok holnap valamilyen idétlen okból gyilkolászni kezdik egymást. Szomszéd a szomszéd ellen, munkatárs a munkatárs ellen, proletár a proletár ellen...

A "normálissá" váló háborús helyzet, az állandósuló fenyegetés terrorizálja, megfélemlíti nemcsak a háborúban konkrétan részt vevő - és a környező - országok, hanem az egész világ proletárjait. És a kapitalizmus - miközben háborúkat robbant ki - a békéről, az emberiességről beszél. De a humanitárius kampányok, a segélyakciók stb. - amellett, hogy rengeteg eladhatatlan árunak teremtenek piacot - a zsarolás eszközei, amelyek segítségével a proletariátus feletti ellenőrzést akarják megerősíteni.

oOo

Ma Jugoszlávia az elsődleges háborús góc Európában. Ennek számos oka van, de az egyik legfontosabb, hogy a nyolcvanas évek közepétől a jugoszláviai proletárok heves ellenállást fejtettek ki az Állam megszorító intézkedéseivel szemben. A háború jelentősen kiteljesedett a kilencvenes évek elejéhez képest: beavatkozott a NATO, Magyarország hadviselő országgá vált, a nemzetközi tőke rávetette magát az ottani proletárokra. Ennek közvetlen oka az 1997-ben kezdődött albániai proletárfelkelés volt. Albániában azóta sem sikerült a Rend helyreállítása. Ma a burzsoázia igyekszik a forradalom veszélyét megszüntetni: imperialista háborúba kényszeríti a proletárokat, nacionalista célokat tűzve ki eléjük. A harcokban a "szerbeket" az "albánok" ellen uszítják, hogy elrejtsék: a valódi frontvonalak nem a "nemzetek", hanem a két osztály, a proletariátus és a burzsoázia között húzódnak.

Az UCK (Koszovói Felszabadítási Hadsereg) éppen úgy a burzsoázia államának része, mint az összes többi szembenálló frakció. Bizonyítja ezt nacionalizmusuk, kényszersorozott hadseregük, amely épp úgy terrorizálja a proletárokat, mint a szerb rendőrség, koncentrációs táboraik (amelyeket ők "menekülttáboroknak" hívnak), amelyekben az UCK-terrorlegények összegyűjtik a még hadrafogható proletárokat, és a frontra, a halálba küldik őket.

Mi, kommunisták szemben állunk minden oldallal, a szerbek és az albánok, a NATO és az egész Nemzetközi Közösség ellen, minden állam és minden burzsoá frakció ellen vagyunk. Nekünk nincs hazánk! Hazafinak lenni annyi, mint gyilkosnak lenni!

Magyarország frontországgá változott.
Számíthatunk:
- a háború kiterjedésére - hiszen már ma is folyik a tartalékosok mozgósítása, a polgári védelem felkészítése stb. -a háborús helyzet állandósulására
- a nacionalista uszítás fokozódására, az irredentizmus terjedésére (ma a Vajdaság, holnap Erdély, Szlovákia, Kárpátalja...)
- áremelésekre, megszorító intézkedésekre, a háborúra való hivatkozással
- a proletárok fölötti ellenőrzés szigorodására, a hivatalos (rendőrség, szekusok stb.) és nemhivatalos (fasiszta bandák) állami terror fokozódására...

HARC A HÁBORÚ ELLEN = HARC A KAPITALIZMUS ELLEN!!!

Nem vagyunk erőtlenek: a proletariátus története során számtalanszor szembenézett már hasonló problémákkal. Vissza kell vennünk osztályunk elködösített emlékezetét, fel kell használnunk harcainkban, és megelőzni azt, hogy a régi hibákat újra és újra elkövessük, és birkaként vonuljunk a kapitalista mészárszékre! Tudjuk, hogy harcunk valóságos célokat tartalmaz, és magából az életből ered. El kell pusztítanunk a nem-életet, a nyomort, a kizsákmányolást!

Csakis saját erőnkre támaszkodhatunk ebben a harcban, a proletariátus erejére. Mi mindenekelőtt azt a burzsoá frakciót támadjuk, amelyikkel közvetlenül szembesülünk, "saját burzsoáziánk" ellen küzdünk. Az internacionalizmus nem azt jelenti, hogy "minden proletárért teszünk valamit", hanem azt, hogy azonosak az érdekeink, és így ugyanannak a küzdelemnek részei vagyunk, mint a Szerbiában, Koszovóban, vagy a világ bármely részén élő proletárok. A forradalmi defetizmus harc a "saját burzsoáziánk" ellen - a teljes burzsoá rend ellen!

Proletártestvér! Ne hagyd, hogy a tőke átverjen! Szervezkedj a kapitalizmus ellen! Szabotáld a termelést! Dezertálj a hadseregből! Fordítsd fegyvered a valódi ellenség ellen!

Olvasd, terjeszd, vitasd meg társaiddal ezt a röpcédulát!

MILOSEVICS = UCK = NATO!

LE MINDEN ÁLLAMMAL! ÉLJEN A KOMMUNISTA VILÁGFORRADALOM!!!

Internacionalista Proletárok